Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend begeleider, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen die ik na de sessies maak over het proces van de behandeling en het intakeformulier/de behandelovereenkomst die u zelf heeft ingevuld en ondertekend. Uw privacy heb ik hiervoor dan ook vastgelegd in mijn privacybeleid.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Soultravels | info@soultravels.org | tm: 00351 961146425

Bewaartermijnen

Ik verwerk en bewaar je persoonsgegevens gedurende de duur van je behandeling tot maximaal 5 jaar na afloop hiervan of zolang de wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst. Aansluitend  vernietig ik de persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maak ik geen gebruik van diensten van derden.

De aan mij gegeven persoonsgegevens geef ik uitsluitend door aan de daartoe wettelijke verplichte instanties.  U kunt mij altijd inzage hierin vragen. Uw persoonsgegevens zal ik nimmer aan derden geven dan na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ook ik werk met cookies. Hiervoor heb ik een Cookiebeleid opgesteld.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de mail kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of ook te verwijderen. Ik zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of uw verzoeken behandel, kunt u hierover per email contact opnemen. Dit kan gestuurd naar:  info@soultravels.org.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u richten aan mijn administratie via  info@soultravels.org.

Welke persoonsgegevens bewaar ik?

2.1    In het kader van uw coachingstraject worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen).

2.2    Ik verwerk de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de coachingstrajecten en tevens voor de correcte administratieve afhandeling hiervan,

c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Soultravels;

d) Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Nederlandse autoriteiten zoals de belastingdienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Nederlandse wetgeving dit vereist.

e) je naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Soultravels.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan aan veranderingen onderhevig zijn. Ik adviseer u dan ook om hier regelmatig even terug te keren voor informatie.

Opgemaakt 12 oktober 2020